TESTOVANIE  DETÍ pred nástupom  
na letný detský pobytový tábor BOBORLAND 2021

Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zverejňujeme informácie o povinnostiach, ktoré z tohto usmernenia vyplývajú.

Od 26. júla 2021 nastáva ZMENA:

pri nástupe dieťaťa až od 12 rokov na letné detské pobytové tábory BOBORLAND 2021 potrebné preukázať  sa negatívnym výsledkom RT - PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Na základe Usmernenia: Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. 

Táto informácia sa netýka letných detských prímestských táborov BOBORLAND v MESTE 2021.


PRAVIDLÁ a VÝNIMKY pri PCR testoch do letného detského pobytového tábora.


POVINNOSŤ predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 NEPLATÍ pre deti:
- do dovŕšenia 11 roku veku,
/Za dieťa do 11 rokov veku sa považuje dieťa, ktoré má najviac 11 rokov + 364 dní (vrátane). Čiže deti, ktoré ešte nedovŕšili 12. vek v čase konania tábora, test nepotrebujú/

- ktoré sú očkované a  sú viac ako 21 dní po očkovaní aspoň prvou dávkou
(viac info  https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf ),
- ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami pred konaním VAMI vybraného tábora


POSTUP registrácie na bezplatný PCR test:
- registrácia na test prebieha na stránke 
korona.gov.sk 

v sekcii “Požiadať o vyšetrenie na COVID-19”  vyberte možnosť “Mám záujem o PCR testovanie” 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V prvej časti formulára pozorne a SPRÁVNE vyplňte údaje DIEŤAŤA pre ktoré žiadate termín PCR testu.

Ako dôvod vyšetrenia vyberte “Idem na denný alebo pobytový tábor”

a vyplňte DÁTUM ZAČIATKU TÁBORA, NÁZOV TÁBORA a MESTO, kde sa tábor koná.

Dátum začiatku tábora: uveďte prvý deň Vami vybraného termínu Letného detského tábora Boborland,

termín nástupu do tábora musí byť v rozmedzí min. + 3 dni a max. + 14 dní od dátumu zadávania objednávky na testovanie

/ Bobor víta nováčikov I. - 13.07.2021,  Nováčikom som už bol II. - 03.08.2021,  Bobor víta nováčikov II. - 15.08.2021/

Názov tábora: názov Vami vybraného termínu Letného detského tábora Boborland  

/ Bobor víta nováčikov I.,  Nováčikom som už bol II.,  Bobor víta nováčikov II. /

Mesto, kde sa tábor koná:  RZ Stará Voda, Švedlár


V ďalšej časti vyplňte údaje o mieste pobytu dieťaťa pre ktorého žiadate termín PCR testu.

V poslednej časti formulára vyplňte potrebné informácie o dieťati pre ktorého žiadate termín PCR testu a zaškrtnite políčka:

- Nie som robot
- Oboznámil som sa s Informáciou o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o vyšetrenie na ochorenie COVID-19,
- Prečítal som si Poučenie osôb, rozumiem mu a súhlasím s postupom


Na záver kliknite na POŽIADAŤ o VYŠETRENIE.

Po prijatí termínu PCR testovania si prekontrolujte dátum testovania, aby výsledok po doručení
nebol starší ako 72 hodín 
pred nástupom na Vami vybraný termín tábora.

Ako si môžete vybrať miesto vykonania testu?
Najbližšie odberné miesto vám bude automaticky pridelené podľa trvalého bydliska. 

Ak viete, že sa v čase plánovaného testovania budete nachádzať inde, odkliknite možnosť “Zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu”, zobrazí sa Vám okienko na zadanie adresy PRECHODNÉHO POBYTU, do ktorého zadajte adresu v blízkosti ktorej si želáte vykonať test.

Je možné absolvovať aj iný typ testu (napr. LAMP zo slín)?
Momentálne je možnosť len PCR testov podľa informácie z Ministerstva zdravotníctva. 
Pracujú na tom, aby bola na výber aj možnosť LAMP testu, avšak tieto testy nerobia vo všetkých odberných miestach, takže Ministerstvo nám momentálne nevedelo poskytnúť informáciu, kedy by mohli sprístupniť možnosť výberu.

Akú platnosť má PCR test?
Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku, mimo schválených výnimiek.

Týka sa testovanie aj personálu zabezpečujúceho chod letného detského tábora BOBORLAND 2021?
Áno. Pre náš personál platia
 rovnaké podmienky ako pre deti, to znamená PCR test, očkovanie alebo potvrdenie o prekonaní COVIDU.

Kto dohliada na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných pravidiel v tábore?
Každý náš tábor je nahlásený na príslušnom Úrade Verejného Zdravotníctva (RÚVZ), pracovníci RÚVZ kontrolujú dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí. Naši zdravotníci sú poučení o nových sprísnených pravidlách, dbajú na hygienu detí, pravidelné vetranie, upratovanie a dezinfekciu priestorov.


Veríme, že sa nám spoločne podarí, zvládnuť toto táborové leto minimálne tak úspešne, ako táborové leto 2020.


Tešíme sa na stretnutie v tábore